Hızlı Erişim

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi adıyla Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri bünyesinde kurulan bölümümüz, denizcilik işletmeleri alanında kurulan en yeni bölüm olma özelliği ile genç, dinamik deneyimli akademik kadrosuyla ülkemizin denizcilik alanında yüksek katma değer sağlayacak,  alanında uzman ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Ordu Üniversitesi’nin 2006 tarihinde kurulması ile birlikte Ordu Üniversitesi çatısı altında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Disiplinler arası bir bölüm olan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü öğrencileri denizcilik sektöründe nitelikli iş pozisyonlarına ve uluslararası istihdam olanaklarına sahip olmaktadır. Fakültemizde verilen eğitim çerçevesinde öğrencinin alanında uzman, nitelikli, takım çalışmasına yatkın, alanında etik değerlere sahip, kendini sürekli geliştiren, yaşam boyu öğrenmeye açık, bütüncül düşünen ve olayları analitik açıdan kavrayabilen, disiplinli ve sosyal sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Akademik yetkinliklerinin yanında yüksek düzeyde sektör tecrübesine sahip öğretim kadrosuyla öğrencinin mezun olmadan önce denizcilik sektörünü tanıması ve yer edinmesi hedeflenmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde örgün eğitim olarak Fatsa kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Programımızın eğitim dili Türkçedir ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Programımızın müfredatı ana hatlarıyla denizcilik işletmeciliği derslerinden oluşturse da İşletme, Ekonomi, Temel Hukuk, Ulaştırma ve Lojistik, Yabancı Dil ve Temel ve Mesleki Denizcilik derslerindi de içermektedir. Bölümümüze Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde Eşit Ağırlık (EA) alanından öğrenci yerleştirilmesi yapılmaktadır. Programa yerleştirilen öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl süreyle İngilizce hazırlık eğitimi görmektedir.

 

Kazanılan Derece

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Lisans Derecesi

 

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip öğrenciler, ülke genelinde yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde programa kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümüne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki geçişlerle ilgili değerlendirme koşulları uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümde okumaya hak kazanan öğrencilerin 4 yıllık Denizcilik İşletmeleri Yönetimi programından mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, her biri 20 işgünü olmak üzere zorunlu liman işletme ve deniz işletmeciliği stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

 

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fakültemiz bünyesinde yer alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Programının temel hedefi denizcilik işletmeciliğinin her alanında yüksek katma değer yaratacak bilgi ve becerinin yanı sıra öğrencilik hayatında edineceği sektöre yönelik tecrübeyle birlikte mesleğinin gerektirdiği evrensel etik değerlere sahip, sosyal sorumluluk sahibi, alanındaki yenilikleri takip eden uzman, donanımlı ve nitelikli denizcilik işletmelerinde çalışacak kaliteli bireyler yetiştirmektir. Sektör tecrübesine sahip hocalarımızla beraber programımız efektif bilimsel araştırma ve projelerin yanında denizcilik alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri vererek beraber çalışmalar yürütmektedir. Programımız bünyesinde teorik akademik eğitimin yanı sıra sektöre yönelik etkin pratik eğitim de verilmektedir. Akademik eğitim kapsamında İşletme, Ekonomi, Hukuk, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik ve Ulaştırma, Denizcilik İşletmeciliği, Yabancı Dil ve Temel ve Mesleki Denizcilik eğitim verilmektedir. Bu derslerin teorik içeriği araştırma, proje ve laboratuvar çalışmalarıyla uygulamaya aktarılması açısından desteklenecektir.

Fakültemiz Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü içerisinde Denizcilik Ekonomisi Anabilim Dalı ve Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde yer alan öğretim üyelerimizin akademik alanda kendini kanıtlamış üst düzey dergilerde birçok yayını ve çalışması bulunmaktadır. Akademik yetkinliğin yanı sıra sektörle olan güçlü ilişkileri ve engin bilgisi sayesinde öğretim üyelerimiz kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve eğitim desteğinde bulunmaktadır.

Öğretim üyesi kadromuzun en temel hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle ilgili son gelişmeleri en dinamik şekilde takip eden denizcilik işletmelerine hakim nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda akademik personelimiz dünya çapındaki gelişmeleri ve ilerlemeleri her an takip edip uygun düzenlemelerle öğretim müfredatına entegre ederek eğitimin güncel ve uluslararası düzeyde kalmasını sağlamaktadır.

Fakültemizin halihazırda birçok akademik ve sektör kuruluşuyla iş birliği olmasıyla beraber programımız da gelecekte çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini arttırarak öğrencilerimizin donanımlı ve uluslararası düzeyde saygın birer denizcilik işletmecisi haline gelmesi amaçlanmaktadır.

 

Temel Program Kazanımları

1  

İşletme bilimi hakkında genel bilgi sahibi olma, yönetim ve organizasyon, pazarlama, girişimcilik gibi konuları denizcilik işletmelerine uygulayabilme.

2  

Ekonomi alanında bilgi sahibi olma, mikro ekonomi, makro ekonomi, temel finansman bilgileriniz denizcilik ekonomisi ve işletme bilimiyle harmanlayıp denizcilik işletmelerinde kullanabilme ve olaylara ekonomik açıdan bakabilme.

3  

Temel hukuk bilgisine sahip olma, denizcilik işletmelerinde ve gerçekleşebilecek olaylarda ihtiyaç duyulan temel hukuk bilgi birikimine sahip olma.

4  

Denizcilik işletmelerinin organi zasyonel yapısını ve fonksiyonlarını detaylı bir şekilde öğrenme, karşılaşılabilecek problemleri çözme.

5  

Ulusal ve uluslararası denizcilik piyasalarını yakında takip etme, analiz edebilme, kavrama, paydaşları tanıma, sorunları tespit etme, sorunları çözebilme, araştırma ve proje geliştirebilme yetisine sahip olma.

6  

Denizcilik işletmelerinde kalite, verimlilik, etkinlik, performans ölçme ve değerlendirme, emniyet, güvenlik ve araştırma geliştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm sunabilme.

7  

Denizcilik işletmelerinde muhasebe, finansman, insan kaynakları gibi işletmeler için hayati öneme sahip alanlarda uzmanlaşma.

8  

Denizcilik ve ulaştırma sektöründe veri toplama yetisine sahip olma ve bu verilere doğru metodojileri uygulayarak analiz yapabilme.

9  

Girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık, liderlik, etkin çalışma gibi bireysel yeteneklerin geliştirilmesi.

10  

İngilizceyi genel anlamda ve denizcilik alanında etkin ve akıcı kullanabilme, İngilizce rapor, doküman ve sunum hazırlayabilme.

11  

İşletme, hukuk ve ekonomi gibi alanlarda eğitim alabildiğinden disiplinler arası çalışma yetisinin gelişmesi ve denizciliğe farklı pencerelerden bakabilme.

12  

Evrensel etik değerlere sahip, denizcilik ilkelerini benimseyerek sosyal sorumlulukların bilincinde olma.

13  

Denizcilik alanında yetkin kurum ve kuruluşları yakından tanıma, sektör hakkında bilgi sahibi olma.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Fakültemizin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü mezunları Denizcilik, Ulaştırma, Lojistik ve Dış Ticaret ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında istihdam olanaklarına sahiptirler. Denizcilik sektöründe gemi sahipleri/işletmeleri, gemi yönetim işletmeleri, taşıma işleri aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, ulaştırma yüklenicileri), gemi kumanya ve tedarik işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri, limanlar ve terminaller ve marina işletmeleri, tersaneler, dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam olanaklarına sahiptirler. Denizcilik sektörünün kamu kısmında ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda ve bu bakanlığa bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde ve ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari birçok pozisyonda istihdam olanağına sahiptirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

 

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

 

Ders Yapısı ve Kredileri

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi öğretim planında, 49 adet zorunlu ve 42 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Zorunlu derslere ek olarak öğrenciler 42 seçmeli dersten 12 seçmeli dersi almak zorundadır. Alınacak seçmeli derslerin 21 tanesi güz döneminde, 21 tanesi de bahar döneminde yer almaktadır, bu derslerin 6 tanesi güz döneminde kalan 6 ders ise bahar döneminde alınacaktır. Bölümümüzün öğretim programında toplam 240 AKTS’dir. Programda yer alan zorunlu derslerin AKTS’si 196 olup seçmeli derslerin AKTS’si 44’dür.

T: Teorik Ders U:Uygulama L:Laboratuvar K: Dersin Kredisi

B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem

I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 101

Deniz Ticaretine Giriş

3

0

0

3

3

4

DİY 103

Mikro Ekonomi

3

0

0

3

3

4

DİY 105

Matematik I

3

0

0

3

3

4

DİY 107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

0

1

2

2

3

DİY 109

Hukuka Giriş

2

0

0

2

2

4

DİY 111

İşletme Bilimine Giriş

3

0

0

3

3

4

YDİ 101

İngilizce I

3

0

0

3

3

3

AİTB 101

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I

2

0

0

2

2

2

TDB 101

Türk Dili I

2

0

0

2

2

2

Toplam

22

0

1

23

23

30

II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 102

Makro Ekonomi

3

0

0

3

3

4

DİY 104

Deniz ve Liman İşletmeciliğine Giriş

3

0

0

3

3

4

DİY 106

Ticaret Hukuku

3

0

0

3

3

4

DİY 108

Matematik II

2

0

0

2

2

4

DİY 110

Denizcilik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

3

0

0

3

3

4

DİY 112

Deniz Ulaştırma ve Operasyonları

3

0

0

3

3

3

YDİ 102

İngilizce II

3

0

0

3

3

3

AİTB 102

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II

2

0

0

2

2

2

TDB 102

Türk Dili II

2

0

0

2

2

2

Toplam

24

0

0

24

24

30

III. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 201

Deniz Hukuku 

2

0

0

2

2

4

DİY 203

Genel Muhasebe

3

0

0

3

3

4

DİY 205

Denizcilik İşletmelerinde İnsan Kaynakları

3

0

0

3

3

4

DİY 207

Temel Gemicilik

3

0

0

3

3

4

DİY 209

Liman İşletmeleri ve Terminal Yönetimi

2

1

0

3

3

4

DİY 211

İngilizce III

3

0

0

3

3

4

SEÇM

Seçmeli I

3

0

0

3

3

3

SEÇM

Seçmeli II

3

0

0

3

3

3

Toplam

22

1

0

23

23

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 201

Denizcilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

0

0

3

3

3

SEÇM 203

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

3

0

0

3

3

3

SEÇM 205

Deniz Nakliyat Teknolojisi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 207

Hizmet Pazarlaması

3

0

0

3

3

3

SEÇM 209

Gemi Acenteleri Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 211

İspanyolca I

3

0

0

3

3

3

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 202

Gemi ve Filo Yönetimi

3

0

0

3

3

4

DİY 204

İngilizce IV

3

0

0

3

3

4

DİY 206

Liman Ekonomisi

3

0

0

3

3

4

DİY 208

Deniz Ticaret Hukuku

3

0

0

3

3

3

DİY 210

Ekonomik Coğrafya

2

1

0

3

3

3

DİY 212

Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi

3

0

0

3

3

4

DİY 214

Staj

0

0

0

0

0

2

SEÇM

Seçmeli I

3

0

0

3

3

3

SEÇM

Seçmeli II

3

0

0

3

3

3

Toplam

23

1

0

24

24

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 202

Deniz Turizmi İşletmeleri Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 204

Denizcilik İşletmelerinde Örgütsel Davranış

3

0

0

3

3

3

SEÇM 206

Gemi yapısı, türleri ve sınıflandırmaları

3

0

0

3

3

3

SEÇM 208

Pazarlama İletişimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 210

Su Sporları

3

0

0

3

3

3

SEÇM 212

İspanyolca II

3

0

0

3

3

3

V. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 301

Lojistik Yönetimi ve Multimodal Taşımacılık

2

2

0

4

4

5

DİY 303

Denizcilik Ekonomisi I

3

0

0

3

3

4

DİY 305

Denizcilik İşletmelerinde Pazarlama

3

0

0

3

3

4

DİY 307

Denizcilik ve Ulaştırma Politikaları

3

0

0

3

3

4

DİY 309

Denizcilik İngilizcesi I

3

0

0

3

3

4

DİY 311

Denizcilik İşletmeleri Etiği

2

0

0

2

2

3

SEÇM

Seçmeli I

3

0

0

3

3

3

SEÇM

Seçmeli II

3

0

0

3

3

3

Toplam

22

2

0

24

22

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 301

Düzenli Hat Taşımacılığı

3

0

0

3

3

3

SEÇM 303

E-ticaret

3

0

0

3

3

3

SEÇM 305

Deniz Sigortaları

3

0

0

3

3

3

SEÇM 307

Deniz Yolcu Taşımacılığı

3

0

0

3

3

3

SEÇM 309

Denizcilikte Kalite Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 311

Yöneylem Araştırması I

3

0

0

3

3

3

SEÇM 313

İspanyolca III

3

0

0

3

3

3

VI. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 302

Liman ve Terminal Operasyonları

3

0

0

3

3

5

DİY 304

Denizcilik Ekonomisi II

3

0

0

3

3

5

DİY 306

Denizcilikte Finansal Yönetim

3

0

0

3

3

3

DİY 308

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

2

0

4

4

5

DİY 310

Staj

0

0

0

0

0

2

DİY 312

Denizcilik İngilizcesi II

3

0

0

3

3

4

SEÇM

Seçmeli I

3

0

0

3

3

3

SEÇM

Seçmeli II

3

0

0

3

3

3

Toplam

20

2

0

21

22

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 302

Denizcilik Politikaları

3

0

0

3

3

3

SEÇM 304

Kıyı Bölgeleri ve Çevre Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 306

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 308

Yatçılık ve Marina Yönetimi

3

0

0

3

3

3

SEÇM 310

Denizcilik İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3

0

0

3

3

3

SEÇM 312

Yöneylem Araştırması II

3

0

0

3

3

3

SEÇM 314

İspanyolca IV

3

0

0

3

3

3

VII. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 401

Gemi Operasyonları ve Yönetimi

2

2

0

4

4

5

DİY 403

Dünya Konteyner Taşımacılığı

3

0

0

3

3

5

DİY 405

Araştırma Projesi

0

2

0

2

2

5

DİY 407

Denizcilik İngilizcesi III

3

0

0

3

3

5

SEÇM

 Seçmeli I

3

0

0

3

3

5

SEÇM

 Seçmeli II

3

0

0

3

3

5

Toplam

14

4

0

18

18

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 401

Denizcilikte Finansal Yatırım

3

0

0

3

3

5

SEÇM 403

Konteyner Operasyonları

3

0

0

3

3

5

SEÇM 405

Gemi İnşa ve Tersane Yönetimi

3

0

0

3

3

5

SEÇM 407

İnovasyon Yönetimi

3

0

0

3

3

5

SEÇM 409

Denizcilik Sektöründe Yatırım ve Risk Yönetimi

3

0

0

3

3

5

SEÇM 411

Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri

3

0

0

3

3

5

SEÇM 413

Diksiyon

3

0

0

3

3

5

SEÇM 415

İspanyolca V

3

0

0

3

3

5

VIII. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DERS SAATİ

AKTS

DİY 402

Stratejik Yönetim

3

0

0

3

3

5

DİY 404

Gemi  Kiralama  ve Brokerlik

3

0

0

3

3

5

DİY 406

Bitirme Tezi

1

2

0

3

3

5

DİY 408

Denizcilik İngilizcesi IV

3

0

0

3

3

5

SEÇM

 Seçmeli I

3

0

0

3

3

5

SEÇM

 Seçmeli II

3

0

0

3

3

5

Toplam

16

2

0

18

18

30

Seçmeli Dersler

SEÇM 402

Offshore &Platform Endüstrisi ve Ticareti

3

0

0

3

3

5

SEÇM 404

Girişimcilik

3

0

0

3

3

5

SEÇM 406

Seyir

3

0

0

3

3

5

SEÇM 408

Deniz İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

3

0

0

3

3

5

SEÇM 410

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

0

3

3

5

SEÇM 412

Dış Ticaret İşlemleri

3

0

0

3

3

5

SEÇM 414

Tiyatro

3

0

0

3

3

5

SEÇM 416

İspanyolca VI

3

0

0

3

3

5

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Ordu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CC olarak belirlenmiştir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ders bilgi kataloglarında tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi programından öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Mezun olabilmek için öğrenci, öğretim programında yer alan tüm dersleri başarmak, zorunlu stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlamak, 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 şeklinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Şekli

Örgün Eğitim - Tam Gün

 

Bölüm Başkanı İletişim ve Adres Bilgileri

Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Aziz MUSLU

E-posta: azizmuslu@odu.edu.tr

Telefon: 0 452 423 50 53 / 4750

Adres  : Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Evkaf Mah. Sahil Cad. No:239/ 52400   Fatsa/ORDU

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç. Dr. AZİZ MUSLU Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD  Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi NİHAN ŞENBURSA Denizcilik Ekonomisi ABD  
Dr. Öğr. Üyesi ALİ TEHCİ Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD  
Arş. Gör. Dr.  CEMİLE SOLAK FIŞKIN Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD  
Arş. Gör.  BARIŞ ANIL ÇETİN Denizcilik Ekonomisi ABD  
Arş. Gör.   KEMAL AKBAYIRLI Denizcilik Ekonomisi ABD (ÖYP-DEU)

Ekleme tarihi: 29-11-2018 13:23:55 Güncellenme tarihi: 04-03-2021 11:38:06